Szkoła Inwestowania S.A. na podstawie funkcjonującego w firmie regulaminu przeciwdziała powstawaniu konfliktu interesów pomiędzy klientami, a firmą oraz pomiędzy klientami a osobami reprezentującymi firmę i jej pracownikami. Klient jest informowany o każdym potencjalnym źródle konfliktu interesów.