Szkoła Inwestowania S.A. („SI”) informuje, iż:

 1. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
 2. uzyskała zezwolenie KNF na działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa,
 3. została wpisana przez KNF do rejestru agentów firmy inwestycyjnej. Czynności agencyjne pełni dla domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Działalność agencyjna SI w zakresie ubezpieczeń na rzecz współpracujących zakładów ubezpieczeń prowadzona jest na podstawie umowy agencyjnej zawartej z każdym z współpracujących zakładów ubezpieczeń, zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 ze zm.), w zakresie zawierania w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.

Działalność SI w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa na rzecz współpracujących towarzystw funduszy inwestycyjnych prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.), w zakresie:

 1. pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
 2. nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

 

Działalność agencyjna firmy Szkoła Inwestowania S.A. na rzecz domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzona jest zgodnie z art. 79-81 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), w zakresie:

 1. składania wskazanym przez Q Securities S.A. potencjalnym Inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities S.A.,
 2. przekazywania Inwestorom lub Klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Szkołę Inwestowania S.A. przez Q Securities S.A., a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities S.A.,
 3. przyjmowania od Inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities S.A. i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem,
 4. przyjmowania od Inwestorów lub Klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Szkole Inwestowania S.A. przez Q Securities S.A., a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities S.A., oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
 5. udzielania Inwestorom i Klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities S.A.

 

Szkoła Inwestowania S.A. może świadczyć na rzecz klientów usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego.

Usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

Świadczenie przez Szkołę Inwestowania S.A. usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego odbywa się na podstawie funkcjonującego w Szkole Inwestowania S.A. regulaminu.
INTEGRUJEMY ROZWIĄZANIA INWESTYCJE OD M.IN.:

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (PSF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Saturn TFI (EPEF)

Inne Dokumenty Saturn TFI

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Implus

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty Asy Obligacji

Inne Dokumenty Open Life

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

     

    CLOSE

     

    Informacje

    Dokumenty

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      Anthony Robbins

     Millions and Dragons

     Success & Change

      

     Procedura Sprzedazy Szkoleń Mateusza Grzesiaka

      

     CLOSE

      

     Informacje

     Dokumenty

      


       

      CLOSE
      Pobierz materiały dla - Arkley II

       

      Informacje

      Dokumenty

       

      Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
      Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

       

      CLOSE

      Myślisz o inwestycji?

      Skontaktuj się z nami!

      x

      Zadzwoń, wyślij SMS o treści "INWESTYCJA"
      pod numer 786 843 743,

      Skontaktujemy się z Tobą w 24 h.