Skład modelowego portfela SISI 5/2

Produkt: Open Life
Data aktualizacji: 17.06.2019

Aktualna struktura funduszy (rynek akcji)

  • Open Life – Investor Akcji UFK – (40%)
  • Open Life – UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK – (20%)
  • Open Life – Allianz Europe Equity Growth UFK – (15%)
  • Open Life – UniAkcje Nowa Europa UFK – (15%)
  • Open Life – Franklin U.S. Opportunities Fund UFK – (10%)

Nie jesteś Klientem Szkoły Inwestowania?

Umów bezpłatne konsultacje

Przedstawione treści nie są formą doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów:ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych [Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.],ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.].

SISI 5/2 – SYGNAŁ WEJŚCIA 17.06.2019

Szanowny Inwestorze!

W ramach aktualizacji składu portfela, przesyłamy nowy skład modelowego portfela SISI 5/2.

Po miesięcznej obserwacji rynku z bezpiecznej pozycji w aktywach dłużnych, przyszedł czas na ponowną ekspozycję na fundusze akcyjne. Sygnał zmiany składu modelowego portfela SISI w obecnym czasie może oznaczać, że powoli oczekiwania inwestorów wobec giełdy stają się wyższe, niż niepewność, która ograniczała ich w podejmowaniu decyzji.

Indeks WIG – od lokalnego szczytu ustanowionego w dniu 3 kwietnia 2019 do połowy maja spadł 9,70%, WIG 20 spadł 10,80%, MWIG 40 spadł 10,20%, a SWIG 80 spadł 7,26%. Była to reakcja na brak wstępnego porozumienia pomiędzy USA a Chinami, na które inwestorzy oczekiwali z nadzieją. Lecz mimo tak negatywnego sentymentu nastąpiło dość mocne odbicie, które znacznym stopniu zniwelowało ostatnie straty.

Od początki roku do 12.06.2019 zmiany indeksów kształtowały się następująco:
WIG – +2,27%
WIG 20 – +0,38%
MWIG 40 – +2,60%
SWIG 80 – +9,69%
MSCI EM +6,58% (indeks rynków rozwijających się)

Na tle indeksów rynków rozwiniętych (USA, Niemcy, Wielka Brytania) nasz rynek wyraźnie odstaje. Składa się na to kilka przyczyn. Lecz żeby z właściwej perspektywy oceniać nasz rynek, należy przede wszystkim mieć świadomość, że inwestorzy globalni zaliczają naszą giełdę do rynków rozwijających się, które w ostatnim czasie pozostawały w tyle za rynkami rozwiniętymi, co pokazuje poniższy wykres:

Relatywna słabość rynków rozwijających pojawiła się w 2014 roku. Wieloletnie stopy zwrotu rozjechały się w takim stopniu, iż analitycy z banków inwestycyjnych dostrzegli tę anomalię i zaczęli rekomendować swoim klientom doważenie w portfelach właśnie rynki wschodzące, co powinno zniwelować dużą rozpiętość w długoterminowych stopach zwrotu.

W przypadku naszego rynku akcji musimy uwzględniać również przepływy pieniężne w rodzimych funduszach inwestycyjnych oraz działania OFE.

Należy zawsze pamiętać, że tym co ma największy wpływ na giełdy to popyt i podaż. Na GPW w ostatnim czasie przewagę miała podaż, dlatego tak słabe wyniki na tle rynków rozwiniętych pokazuje nasza giełda. A źródłem tej podaży są krajowe fundusze inwestycyjne oraz OFE.

Dane za bieżący rok pokazują, że OFE, licząc od początku tego roku do maja pozbyły się polskich akcji na kwotę ok. 3 mld zł, a maj był szóstym miesiącem z rzędu, w którym OFE pozbywały się z portfeli polskich akcji.

Z kolei fundusze inwestycyjne akcji zmagają się z falą umorzeń. Z funduszy akcyjnych wycofano w maju 393 mln zł, z czego na polskie przypadło 138 mln zł, a na zagraniczne 255 mln zł. Od stycznia wycofano z funduszy akcyjnych 863 mln zł.

Do relatywnej słabości naszego rynku przyczyniły się również zmiany w indeksach rynków rozwijających się, publikowanych przez firmę MSCI Inc., w których spadł udział naszej giełdy. Konsekwencją tego była w ostatnich tygodniach tymczasowa podaż ze strony globalnych funduszy pasywnych dostosowujących strukturę swoich portfeli do nowych okoliczności spowodowanych zmianami w indeksach MSCI EM.

Lecz to co jest najbardziej interesujące w tej sytuacji, to fakt, że mimo tak dużej podaży nasz rynek zachowuje się całkiem przyzwoicie i ta zagregowana podaż została płynnie zaabsorbowana nie czyniąc aż takich szkód jakich wcześniej spodziewali się inwestorzy.

Istotnych zagrożeń dla rynków wschodzących wciąż nie brakuje. Pierwszoplanowym wciąż pozostaje konflikt handlowy i rywalizacja technologiczna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz perspektywa spowolnienia tempa wzrostu globalnej gospodarki. Taka sytuacja może skłonić wiodące banki centralne do łagodzenia polityki pieniężnej. Rynki oceniają szansę na obniżkę stóp procentowych przez FED w lipcu tego roku na 70%. Powinno to spowodować osłabienie dolara USA, co będzie sprzyjające dla emerging markets, bowiem słabnący dolar USA jest jednym z czynników, który pozytywnie wpływa na rynki rozwijające się.

Warto dodać, że Australijski Bank Centralny RBA jako pierwszy z banków centralnych już dokonał obniżki stopy procentowej w dniu 4.06.19. Zatem jest spore prawdopodobieństwo tego, że śladem RBA pójdą pozostałe banki centralne.

Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym naszą giełdę jest program PPK, w którym rynek pokłada dużą nadzieję. Oczywiście musi się on rozwinąć nim stanie się znaczącym graczem na naszej giełdzie, ale już samo jego pojawienie powinno spowodować zmianę sentymentu do naszego rynku. Ze względu na to, że fundusze z programu PPK będą zobligowane do kupowania akcji na GPW, inwestorzy będą chcieli uprzedzić popyt, który ma się pojawić, zajmując wcześniej długie pozycje.

Jeśli globalni inwestorzy portfelowi zdecydują, że nadszedł już czas doważyć kraje rozwijające się, to mamy sporą szansę na wzrosty w drugiej połowie roku, zwłaszcza, że nasz rynek na tle historycznych wskaźników jest już na naprawdę atrakcyjnych poziomach. Dla indeksu WIG wskaźnik P/E jest na poziomie 11,5, a wskaźnik P/BV na 1,01; z kolei dla indeksu SWIG 80, wartości te wynoszą: P/E = 9,9, a P/BV = 1,12. Należy przy tym zaznaczyć, że wartości te są na podobnych poziomach jak podczas dołka po kryzysie zadłużeniowym w strefie euro w 2011 r.

Sytuacje, w których wyceny pozostają na atrakcyjnie niskich poziomach nie trwają długo. Dlatego można z dużą pewnością założyć, że takie niedoszacowanie naszego rynku powinno zostać wykorzystane przez inwestorów.

ŚWIAT

Rynki krajów rozwiniętych żyją czterema sprawami, które każą inwestorom zachować czujność:

  1. Nierozstrzygnięty konflikt handlowy pomiędzy USA a Chinami
  2. Wyniki finansowe spółek za drugi kwartał 2019, które będą publikowane w lipcu
  3. Polityka stóp procentowych jaką przyjmie FED (oczekiwane są obniżki stóp)
  4. Spowolnienie gospodarcze (nie wiadomo jak będzie głębokie i jak długo potrwa)

Te powyższe cztery czynniki będą w nadchodzących miesiącach miały największy wpływ na kształtowanie się koniunktury na giełdach. Dlatego będziemy je z uwagą śledzić i analizować w kontekście składu portfela modelowego SISI 5/2.

Informacja dla klientów wyjaśniająca zmiany proporcji funduszy w portfelu.

Po wnikliwej analizie dotyczącej alokacji aktywów oraz funkcji dywersyfikacji niezbędnej do ograniczenia ryzyka portfela zdecydowaliśmy o zmianie proporcji funduszy. Do tej pory w portfelu znajdowało się pięć funduszy mających taki sam udział każdy – 20%. Ale ze względu na to, że na globalnych rynkach doszło w ostatnich latach do dużego rozwarstwienia polegającego na tym, że stopy zwrotu na rynkach rozwiniętych pozostawiły daleko w tyle rynki rozwijające się, należy podczas procesu dywersyfikacji portfela zastosować taką alokację aktywów, która będzie uwzględniać poziom zysku do ryzyka. Dlatego uwzględniając fakt, że rynki rozwijające się, a zwłaszcza nasz rynek, są notowane z dużym dyskontem do swoich historycznych wycen, postanowiliśmy tak ułożyć wspomnianą alokację, by móc wykorzystać istniejącą nierównowagę. Z drugiej strony pragniemy przygotować inwestorów na zwiększoną zmienność na rynkach, która już się pojawiła i zapewne szybko nie zniknie z uwagi na fakt, że koniunktura w krajach rozwiniętych znajduje się w dojrzałej fazie, a brak rozstrzygnięcia w negocjacjach handlowych pomiędzy USA a Chinami wprowadza dodatkowy czynnik niepewności, które jeszcze dwa lata temu nie było. Dlatego będziemy z podwyższoną uwagą monitorować poziom ryzyka i stosownie do tego reagować.

Komentarz opracował:
Jarosław Kostrzewa
Makler Papierów Wartościowych nr 125 (od 1991 roku)
Doradca Inwestycyjny nr 73 (od 1996 roku)

Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej kariery zawodowej od czyli 1991 roku.

Był jednym z pierwszych pracowników Biura Maklerskiego Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu (obecnie Santander Bank Polska S.A.), które pomagał tworzyć i w którym pracował w latach 1991-1997 na stanowisku Maklera Papierów Wartościowych upoważnionego do działania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Kierownika Zespołu Zleceń, Analityka Papierów Wartościowych, Doradcy Inwestycyjnego.

W latach 1997-2000 zarządzał funduszami inwestycyjnymi w Forum TFI S.A. założonym przez Bank Zachodni S.A. oraz Firmę z USA Forum Financial Group, która oprócz TFI założyła w Polsce wspólnie z Bankiem Handlowym spółkę pod nazwą Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. działającą jako tzw. Agent Transferowy.

Publikował teksty o tematyce inwestycyjnej w Gazecie Giełdy Parkiet oraz w dodatku do GG Parkiet o nazwie Profesjonalny Inwestor oraz w Pulsie Biznesu.

Prowadził własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem finansowym oraz corporate finance.

Od 2009 roku zajmował się profesjonalnym inwestowaniem na rynkach finansowych jako inwestor indywidualny.
Posiada rozległą wiedzę na temat rynków finansowych, inwestowania w różne klasy aktywów, ryzyka inwestycyjnego, analizy finansowej.

W razie problemów skontaktuj się z nami:

Zastrzeżenia prawne

Szkoła Inwestowania S.A. informuje, iż niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny, a żadna z zawartych w niej informacji nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych. W szczególności powyższe informacje nie uwzględniają indywidualnej sytuacji Klienta, w tym jego profilu inwestycyjnego, poziomu wiedzy o inwestowaniu, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Powyższe informacje nie mogą być traktowane w szczególności jako: proponowanie nabycia udziałów, akcji lub innych instrumentów finansowych, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących nabycia udziałów, akcji lub innych instrumentów finansowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiążę się z ryzykiem utraty kapitału. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Szkoła Inwestowania S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego materiału lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej.