Czy Rząd planuje opodatkować FIZ-y? Przeczytaj co to oznacza dla Twoich inwestycji!


AKTUALIZACJA 2016-10-04: Kontrowersyjny projekt skierowany do poprawy


 

W ostatnich dniach nasze media obiegły informacje o planowanych zmianach w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). Dotychczas FIZy (podobnie jak wszystkie fundusze inwestycyjne) mimo posiadania osobowości prawnej były podmiotowo zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Według nowego projektu ustawy złożonego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości ma się to zmienić. Wszystkie fundusze zamknięte miałyby płacić 19% podatek CIT niezależnie od przedmiotu lokat danego funduszu czy stosowanej strategii inwestycyjnej.

Jaki wpływ może to mieć na Twoje inwestycje w certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych? 

Bez pogłębionej analizy zapisów nowego projektu (głównie w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania) można przyjąć uproszczone założenie, że fundusz zamknięty, który dotychczas zrealizował w danym roku 10% wzrost wartości aktywów netto na certyfikat, co oznaczało dla inwestora 8,1% zysku netto (10% brutto – 19% podatku od zysków kapitałowych), w pierwszej kolejności zapłaci 19% podatku CIT, a zatem zysk brutto dla inwestora wyniesie 8,1%, a dopiero od tej stopy zwrotu zostanie potrącony podatek od zysków kapitałowych (również 19%), co w efekcie daje stopę zwrotu 6,56% netto. 

Podsumowując:

STARE ZASADY: 10% brutto = 8,10% netto

NOWE ZASADY: 10% brutto = 6,56% netto

Efektywna stopa opodatkowania zysków dla inwestorów detalicznych (nie tylko spółek wykorzystujących fundusze zamknięte do optymalizacji podatkowej) wyniesie zatem ponad 34%.

2016-11-02_cit

Źródło wykresu: Analizy.pl

Wierzymy w rozsądek i inne intencje pomysłodawców…

Wydaje się, że w samej istocie proponowanych zmian nie chodzi o opodatkowanie inwestorów detalicznych, którzy inwestują swoje oszczędności w certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Przynajmniej mam taką nadzieję i wierzę w rozsądek autorów projektu. Celem zmian ma być przede wszystkim zwiększenie dochodów budżetowych przez ograniczenie wykorzystywania konstrukcji funduszy zamkniętych do optymalizacji podatkowej przez różne grupy kapitałowe i bardzo zamożnych inwestorów / przedsiębiorców. W praktyce rzeczywiście tak jest, że FIZy są wykorzystywane przez bogatych Polaków do zarządzania majątkiem i optymalizacji podatkowej – niekiedy całe grupy kapitałowe przenoszą aktywa do funduszy zamkniętych, by korzystać ze zwolnienia podatkowego. Jednak rozwiązania dedykowane, czy niektóre fundusze zamknięte aktywów niepublicznych (FIZ AN), to tylko część tego rynku (chociaż dominująca w zakresie wielkości aktywów pod zarządzaniem).

W wielu przypadkach konstrukcja FIZ przez: bardziej liberalne limity inwestycyjne, wyższą elastyczność wykorzystywanych strategii i mniejsze ograniczenia prawne, jest wykorzystywana do pomnażania oszczędności rozdrobnionych inwestorów detalicznych przez inwestycje w wystandaryzowane instrumenty finansowe i papiery wartościowe, takie jak: akcje i obligacje, bądź wierzytelności. Niezależnie od tego, czy aktywa funduszu są lokowane w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na giełdzie lub są to aktywa pozagiełdowe, założeniem zarządzających i samych uczestników funduszu (inwestorów), bynajmniej nie jest unikanie opodatkowania, a jedynie wykorzystywanie często wyższej efektywności funduszy zamkniętych, dzięki mniejszym ograniczeniom prawnym. 

Strategie FIZ często są bardzo zbliżone do strategii funduszy otwartych (FIO), czy specjalistycznych otwartych (SFIO). 

Takimi przykładami mogą być fundusze zamknięte w strategiach absolutnej stopy zwrotu, zarządzane przez Altus TFI, w ramach których zarządzający pomnażają środki przez inwestycje w akcje, obligacje, czy instrumenty pochodne, przede wszystkim notowane na rynkach giełdowych. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku szeregu funduszy z segmentu private equity / venture capital (TFI Capital Partners, MCI Capital TFI), które uczestniczą w finansowaniu rozwoju innowacyjnych spółek, nie w celu unikania opodatkowania dla tych podmiotów, ale w celu zapewnienia alternatywnego źródła finansowania wzrostu, czy umożliwienia inwestorom detalicznym czerpania zysków z rozwoju takich firm, zanim staną się one dostępne po ofercie publicznej, w obrocie giełdowym. Jeszcze innym przykładem mogą fundusze nieruchomości komercyjnych, jakie dzięki możliwości stosowania ograniczeń w emisji czy wykupach certyfikatów funduszy zamkniętych mogą bardziej efektywnie inwestować w na rynku nieruchomości (AgioFunds TFI). Nie można także zapomnieć o rynku wierzytelności sekurytyzowanych, który dla inwestorów detalicznych często jest dostępny jedynie przez konstrukcje funduszy zamkniętych (z pominięciem akcji czy obligacji korporacyjnych konkretnych spółek), tutaj aktywnymi graczami są takie podmioty jak Forum TFI, Trigon TFI, Eques Investment TFI, czy AgioFunds TFI.

W odniesieniu do segmentu funduszy aktywów niepublicznych, jak choćby fundusze zarządzane przez Saturn TFI, warto zwrócić uwagę, że najczęściej konstrukcja prawna tych wehikułów inwestycyjnych opiera się na dłużnym finansowaniu działalności spółek portfelowych, a nie na obejmowaniu ich udziałów w celach optymalizacji podatkowej. Fundusze aktywów niepublicznych to najczęściej z prawnego punktu widzenia fundusze obligacji korporacyjnych, które obejmując prywatne emisje papierów dłużnych spółek portfelowych, dostarczają im finansowanie na rozwój, czerpiąc jedynie korzyści z odsetek, a nie zmiany wyceny, bądź też z zysków osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej przez te podmioty. Przy takiej konstrukcji, spółki portfelowe zapłacą CIT jak każda inna spółka, niezależnie od tego, czy ich obligacje kupują bezpośrednio prywatni inwestorzy, inwestorzy giełdowi w obrocie na Catalyst, czy fundusze zamknięte. 

Finance report

Zatem wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem, albo mocnym niezrozumieniem rynku funduszy zamkniętych i samej ustawy o funduszach inwestycyjnych. Obecnie przedstawiciele środowiska stanowczo reagują na nowy pomysł, wcześniej nie było żadnych konsultacji z branżą TFI. Czas odrobić tę lekcję, spojrzeć nieco głębiej w specyfikę tego rynku i nieco ograniczyć swoje zapędy w zakresie poszukiwania nowych wpływów budżetowych. Moim zdaniem najbardziej rozsądne byłoby, aby zwolnienia nie likwidować podmiotowo, czyli dla wszystkich FIZ, ale ewentualnie ograniczyć je przedmiotowo, czyli w zależności od przedmiotu lokat danego funduszu zamkniętego. Wtedy ze zwolnienia podatkowego w dalszym ciągu mogłyby korzystać fundusze skierowane do inwestorów detalicznych, w tym fundusze aktywów publicznych, wybrane fundusze aktywów niepublicznych i fundusze sekurytyzacyjne. Innym pomysłem może być likwidacja zwolnienia podatkowego dla funduszy, które mają jednego lub kilku dominujących uczestników, ale wtedy pewnie dość łatwo przez rozproszenie nabywców certyfikatów zamożni przedsiębiorcy mogliby to ominąć. 

Poza tym w przypadku ewentualnego ograniczenia zwolnienia z podatku CIT należy się także zastanowić, czy to ograniczenie będzie obejmowało także certyfikaty nabyte przed wejściem w życie zmian, a więc w pewnym sensie, czy prawo będzie działało wstecz i dotyczyło praw nabytych. Gdyby tak się stało, takie zastrzeżenia mogłyby skierować projekt do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny pod kątem zgodności z konstytucją.

Dodatkowo pragniemy zasygnalizować, że nowy pomysł to obecnie dopiero projekt ustawy, a zatem musi on przejść cały proces legislacji, a środowisko branżowe, niezależni eksperci, czy sami posłowie z pewnością będą jeszcze uczestniczyli w debatach i zgłaszali poprawki do ustawy. Przy obecnym kierunku wsparcia finansowego obywateli wątpię, aby celem rządzących były oszczędności inwestorów detalicznych, których przecież tak mocno zachęca się do oszczędzania na emeryturę i wspierania swoimi inwestycjami rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zresztą fundusze zamknięte detaliczne to mniejszy kawałek tortu, który rząd zamierza skonsumować, więc może nasyci się tylko jego częścią…

Łukasz Dybek
Investment Portfolio Manager
Makler Papierów Wartościowych (nr 3110)


Jednocześnie zachęcamy do lektury dodatkowych artykułów, które przedstawiają między innymi wypowiedzi Prezesów TFI na temat nowego pomysłu opodatkowania oraz dane dotyczące ilości zgromadzonych aktywów w różnych rodzajach funduszy.

Dodaj komentarz