Szkoła Inwestowania S.A. („SI”) informuje, iż:

  1. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
  2. uzyskała zezwolenie KNF na działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa.

 

Działalność agencyjna SI w zakresie ubezpieczeń na rzecz współpracujących zakładów ubezpieczeń prowadzona jest na podstawie umowy agencyjnej zawartej z każdym z współpracujących zakładów ubezpieczeń, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (tj.: Dz.U. z 2017 r poz. 2486, z 2018 r. poz. 378,650.), w zakresie zawierania w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.

Działalność SI w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa na rzecz współpracujących towarzystw funduszy inwestycyjnych prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.), w zakresie:

  1. pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
  2. nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

 

Szkoła Inwestowania S.A. może świadczyć na rzecz klientów usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego.

Usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

Świadczenie przez Szkołę Inwestowania S.A. usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego odbywa się na podstawie funkcjonującego w Szkole Inwestowania S.A. regulaminu.