Szkoła Inwestowania S.A. („SI”) informuje, iż:

 1. została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów ubezpieczeniowych,
 2. uzyskała zezwolenie KNF na działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa,
 3. została wpisana przez KNF do rejestru agentów firmy inwestycyjnej. Czynności agencyjne pełni dla domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Działalność agencyjna SI w zakresie ubezpieczeń na rzecz współpracujących zakładów ubezpieczeń prowadzona jest na podstawie umowy agencyjnej zawartej z każdym z współpracujących zakładów ubezpieczeń, zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1450 ze zm.), w zakresie zawierania w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.

Działalność SI w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa na rzecz współpracujących towarzystw funduszy inwestycyjnych prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.), w zakresie:

 1. pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
 2. nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

 

Działalność agencyjna firmy Szkoła Inwestowania S.A. na rzecz domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzona jest zgodnie z art. 79-81 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.), w zakresie:

 1. składania wskazanym przez Q Securities S.A. potencjalnym Inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities S.A.,
 2. przekazywania Inwestorom lub Klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Szkołę Inwestowania S.A. przez Q Securities S.A., a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities S.A.,
 3. przyjmowania od Inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities S.A. i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem,
 4. przyjmowania od Inwestorów lub Klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Szkole Inwestowania S.A. przez Q Securities S.A., a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities S.A., oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
 5. udzielania Inwestorom i Klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities S.A.

 

Szkoła Inwestowania S.A. może udzielać klientowi porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym oraz świadczyć usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.

Usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

Świadczenie przez Szkołę Inwestowania S.A. usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego odbywa się na podstawie funkcjonującego w Szkole Inwestowania S.A. regulaminu.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA OTWARTE

KONSULTACJE Z DORADCĄ

CERTYFIKATY / POZWOLENIA

http://szkolainwestowania.pl/wp-content/uploads/2014/08/komisja-nadzoru-finansowego.jpg
http://szkolainwestowania.pl/wp-content/uploads/2016/03/AFI_SI-2.jpg
 
CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE
   CLOSE
   CLOSE
   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

    


     

    CLOSE
    Pobierz materiały dla - Arkley II

     

    Informacje

    Dokumenty

     

    Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
    Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

     

    CLOSE