POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Klientów, i Współpracowników Szkoły Inwestowania przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu: doradztwa finansowego i ekonomicznego oraz szkoleń, w tym również poprzez serwis internetowy www.szkolainwestowania.pl oraz w celu zawierania i wykonywania umów z Współpracownikami.
 2. Szkoła Inwestowania to firma, która zajmuje się doradztwem z zakresu planowania finansów osobistych, inwestycji oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu wiedzy o finansach, ekonomii, w szczególności z zakresu inwestowania, gromadzenia oszczędności, ochrony majątku osobistego, finansów domowych, budowy portfela inwestycyjnego oraz emerytur. Dostarcza edukację finansową, profesjonalnie dobrane inwestycje oraz długoterminową opiekę nad podjętymi działaniami. Dopasowujemy plan inwestycyjny do indywidualnych potrzeb, prowadzimy stałą opiekę nad wybraną inwestycją.
 3. Działalność Szkoły Inwestowania podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność i bezpieczeństwo.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest: Szkoła Inwestowania SA ul. ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 897-176-48-33, REGON: 021315776, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), w całości pokryty.
 5. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, należy zgłaszać Administratorowi na adres: ado@szkolainwestowania.pl

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Klient może podać dane osobowe poprzez:
  a. Formularz kontaktowy, dostępny pod adresem: http://www.szkolainwestowania.pl/kontakt
  b. Rezerwując miejsce na jedno ze szkoleń. pod adresem: http://www.szkolainwestowania.pl/szkolenia
  c. Wypełniając formularz zainteresowania promocją/produktem;
  d. Wypełniając ankietę szkoleniową w formie papierowej;
  e. Wypełniając listę obecności przy wejściu na szkolenie;
  f. Podając swoje dane ustnie podczas spotkania z doradcą;
  g. Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej;
  h. Wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy Szkoły Inwestowania.
 2. Ponadto jeśli Klient zdecyduje się na bliższą współpracę ze Szkołą Inwestowania, to Administrator może przechowywać inne dane osobowe konieczne do realizacji umowy oraz informacje związane z dokonywanymi przez Klienta inwestycjami (np. nazwa inwestycji, wielkość wpłat, wynik inwestycyjny). Administrator pozyska na ten cel od Klienta stosowną zgodę.
 3. Administrator może także przetwarzać dane osobowe podane przez osoby wysyłające do niego CV, listy motywacyjne i inne podobne dokumenty dla celów procesu rekrutacyjnego.
 4. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Naszych stron internetowych, takie jak: adres IP; logi cyfrowe; informację o skorzystaniu z Ciebie ze Stron Internetowych Szkoły Inwestowania; typ przeglądarki; nazwa domeny; typ systemu operacyjnego.
 5. POLITYKA COOKIES– Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.
 6. Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.
 7. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§3 W jakich celach przetwarzane są moje dane osobowe?

 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Naszych Usług w szczególności: doradztwa finansowego i ekonomicznego, prowadzenia i uczestnictwa w szkoleniach, podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności serwisowych, zawierania i wykonywania umów, w celach księgowych i w celu rozliczeń z Klientami oraz w celu marketingu własnych produktów i usług Administratora.
 2. Możemy Ci wysyłać, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od faktu wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do korzystania przez Ciebie z naszych usług, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, informacje o nowych funkcjonalnościach, przypomnienia o terminie szkolenia, na które się zapisałeś jak i informacje dotyczące Twoich inwestycji.
 3. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas:
  a. W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy organizowane będą Konkursy – jeśli wyrazisz na to zgodę;
  b. W celu wysyłania Ci informacji handlowej – jeśli wyrazisz na to zgodę;
  c. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Nas oraz uczestnictwa w Naszym programie lojalnościowym – jeśli wyrazisz na to zgodę.
 4. Zgodę, o której mowa w ust. 3, możesz odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres ado@szkolainwestowania.pl.
 5. Ponadto, dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów.

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

 1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych posiadają:
  a) Administrator;
  b) Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  c) Pracownicy administratora oraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system, doradcy finansowi, prowadzący szkolenia) – w zakresie określonym przez Administratora.

§5 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli zaprzestanę korzystać z usług Szkoły Inwestowania?

 1. Co do zasady, nie usuwamy Twoich Danych Osobowych chyba, że otrzymamy wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
  a) są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
  b) są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
  c) są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
  d) w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
 3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług. Dlatego zawsze korzystaj z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

§6 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

 1. Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. W tym celu wyślij maila na adres ado@szkolainwestowania.pl. W określonych przypadkach (gdy dane te są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Naszych Usług. Zostaniesz o tym fakcie poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem Twoich danych osobowych. Ponadto usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).
 2. Zawsze masz prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Posiadasz także prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Dokonujesz tego wysyłając e-maila na adres: ado@szkolainwestowania.pl.
 3. Zawsze masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, w dowolnym momencie masz prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokonujesz tego wysyłając e-maila na adres: ado@szkolainwestowania.pl.
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, zawsze masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Dokonujesz tego wysyłając e-maila na adres: ado@szkolainwestowania.pl.