Od dnia 1 marca 2016 roku, Szkoła Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działa jako Agent Firmy Inwestycyjnej, domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacja

o zakresie czynności Agenta Firmy Inwestycyjnej

Działając w imieniu Szkoła Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 8/11 lok. 213, 50-125 Wrocław („Agent”), na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014, poz. 94 z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”), niniejszym informuję, iż Agent jest agentem firmy inwestycyjnej – domu maklerskiego Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa („Q Securities”) oraz jest uprawniony do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities następujących czynności:

 • składania wskazanym przez Q Securities potencjalnym inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities,
 • przekazywania inwestorom lub klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities,
 • przyjmowania od inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem,
 • przyjmowania od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities, oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
 • udzielania inwestorom i klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities.

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Agent nie przyjmuje jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), na rzecz których Q Securities świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Q Securities na rzecz tych osób.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA OTWARTE

KONSULTACJE Z DORADCĄ

CERTYFIKATY / POZWOLENIA

http://szkolainwestowania.pl/wp-content/uploads/2014/08/komisja-nadzoru-finansowego.jpg
http://szkolainwestowania.pl/wp-content/uploads/2016/03/AFI_SI-2.jpg
 
CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 

CLOSE

 

Informacje

Dokumenty

 


   

  CLOSE

   

  Informacje

  Dokumenty

   


    

   CLOSE
   CLOSE
   CLOSE
   CLOSE

    

   Informacje

   Dokumenty

    


     

    CLOSE
    Pobierz materiały dla - Arkley II

     

    Informacje

    Dokumenty

     

    Emisja Obligacji Serii C została zakończona 30 kwietnia 2015.
    Ogłoszenie kolejnej emisji już wkrótce!

     

    CLOSE