knf-logoTo instytucja, która zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność i bezpieczeństwo.

Działalność Szkoły Inwestowania S.A. podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych (pozwolenie nr DPF/4031/12/9/11/AS z dnia 5 maja 2011 roku).

Sprawdź nasze licencje – KLIKNIJ.